תכני הקורס ושירותי החברה:


1 .החברה תציע בקורס דיגיטלי: סרטוני לימוד ליווי והדרכות בנושאי נוירוגרפיקה.

2 .המזמין ידרש להתנהל במדיות דיגיטליות מרחוק לתקשורת רציפה מול החברה וצפייה בתכני הקורס, לרבות: וואצאפ, פייסבוק, סקייפ, זום, מייל ועוד שימושי אינטרנט בסיסיים שבהם יועלו תכני הקורס וינתן בהם מענה.

3 .החברה תספק פרטי גישה אישיים למערכת קורסים בה יעלו כל התכנים בסמוך למועד ההצטרפות לקורס.

4 .החברה תספק למשתתף שתי פגישות תגבור פרטניות, תמיכה ומענה למשימות שבקורס (שישלחו חזרה למייל ע״י המשתתף) וכן ליווי פרטני (מפורט לעיל) לאורך תקופת הזמן שבעיסקה לפי המסלול אליו הצטרף המזמין. תכני הקורס המלאים יחשפו בפני המשתתף טרום תקופת הליווי של המזמין. תכני הקורס המוקלטים וההדרכות מהווים את ליבת הקורס והליווי הפרטני הינו תגבור ותמיכה לתכנים המלאים לקורס.

5 .שתי פגישות הליווי למשתתף יעשו דרך תוכנת זום/סקייפ/וואצאפ ויותאמו פרטנית מול החברה.תיאום תאריך לפגישה מול החברה יסופק עד 10 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה.

6. בהצטרפות לקורס, למזמיני הקורס תינתן אפשרות להצטרף לקהילת נוירוגרפיקה, שם יוכל המשתמש להעלות בפורומים המתאימים שאלות רלוונטיות לתחום הקורס, ולקבל ייעוץ ותמיכה מחברי הקהילה וממנהל/י הקבוצה, בוואצאפ ובפייסבוק.


קניין רוחני:

  1. התכנים שמופיעים בקורס הינם למטרות פרטיות ואישיות בלבד ולא למטרות מסחריות. אין להעביר את המידע והתכנים שמופיעים באתר למאן דבאי גם אם הדבר נעשה שלא למטרה מסחרית. כמו כן, אין להעתיק, לשכפל או לחקות את תכני האתר למיניהם בכל דרך שהיא.


השירות:

1 .משתמש הנרשם לקורס מתחייב לכל סעיפי תקנון זה וכן לכל תנאי העסקה והשירות המפורטים במסמך זה.

2 .במסגרת שירותי החברה יתאפשר למזמין להיכנס באופן חופשי לכל תכני הקורס באמצעות שם משתמש וסיסמא. החברה מתחייבת לדאוג לעדכון שוטף של תכני הקורס. אף על פי כן, במידה ויימצא קישור לא תקין, תפעל החברה לתיקונו.

3 .המשתמש מבין כי התוצאות אותן ישיג תלויות במידת נכונותו להצליח וכי אין הבטחה להכנסה כלשהיא ו/או החזר כספי בגין אי הצלחה בקורס אותו רכש.

4 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן, וזאת ללא כל התראה

5 .לא יינתן החזר כספי למשתמש אשר נכנס לתכני הקורס המוקלט, מאחר ובכניסת המשתמש לאתר הוא כבר נחשף לכל תכני האתר ולידע שסופק על ידי החברה ובעלי המקצוע בה וזאת על פי חוק הגנת הצרכן לקורסים דיגיטליים (מדיניות ביטול עיסקה לרכישת קורסים הינה בתחתית מסמך זה).

6 .המשתמש מתחייב לעמוד במלוא התשלום המוסכם בגין שירותי החברה כפי שנקבע בהזמנה. במידה והתשלום מבוצע באמצעות כ.אשראי, הרי המשתמש אחראי לספק לחברה אמצעי תשלום תקין. החברה תהיה זכאית בכל מקרה לגבות מהמזמין את מלוא סכום החיוב המוסכם הן באמצעות פרטי כרטיס האשראי שסופק על ידי הלקוח ו/או בכל דרך אחרת העומדת לרשותה על פי דין. ברשות החברה להפסיק בכל עת את הגישה למזמין בתוך מערכת הקורסים במידה והתשלום לא סופק במלואו.


מדיניות ביטולים


1 .מבוא

1 .ביטול עסקה הינו כפוף למדיניות ביטולי העסקאות המפורטת במסמך זה ובכפוף לכל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 .ביצוע רכישת הקורס מהווה הסכמה מפורשת לתנאים כאמור


2 .מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסת לשני המינים, ואין בה משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.


3 .ביטול עסקה לרכישת קורסים

1.הקורס המוצע למכירה יאפשר למזמין לקבל סיוע והדרכה אישיים מטעם המפעילה לפרק הזמן שהוגדר מראש בין הצדדים.

2.טרם נשלחו למזמין פרטי גישה למערכת הקורסים והוא נחשף לתכני הקורס המלאים- המזמין זכאי לבטל את העסקה באמצעות הודעה לכתובת הדוא"ל: neyrograf@gmail.com בתוך ארבעה עשר (14) יום ממועד עשיית העסקה. עם קבלת פרטי גישה למערכת הקורסים, לא יתאפשר ביטול העיסקה ולא ינתן החזר עבור העסקה שכן המזמין נחשף לכל תכני הקורס וההדרכות שהועלו.

3.עם קבלת הודעה על ביטול עסקה כאמור ובכפוף למועדים שלעיל המפעילה תחזיר למזמין את כספו בניכוי דמי ביטול בשיעור של %20 מערך הרכישה.

4.3 .יובהר למען הסר ספק כי המזמין לא יהיה זכאי להחזר כספי במידה ומסר הודעת ביטול לאחר המועדים הקבועים בסעיף 2 לעיל; וכי תנאי הביטול המפורטים לעיל אינם יחולו על רכישת קורסים שהגישה אליהם כבר סופקה ונפתחה הרשאה לצפייה בתכנים למזמין.


אני מאשר כי קראתי את מדיניות הביטולים וכי הבנתי היטב את זכויותיי בכל הנוגע לביטול עסקה בהזמנת קורס דיגיטלי